Chính sách bảo mật

Quyền lợi bảo mật thông tin của bạn
Khi sử dụng dịch vụ tại website hangtieudungmy.com.vn, bạn được đảm bảo rằng những thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của Hàng tiêu dùng Mỹ và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. 
Trách nhiệm của bạn khi sử dụng dịch vụ của Hàng tiêu dùng Mỹ
Bạn tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu tại trang web hangtieudungmy.com.vn. Bạn không được có những hành động, thực hiện, cổ vũ, can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Hàng tiêu dùng Mỹ cũng như hệ thống máy chủ của chúng tôi. Ngoài ra, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị website ngay khi bạn phát hiện ra lỗi hệ thống theo số điện thoại: (08) 38 030080 hoặc liên hệ theo địa chỉ email [email protected]

Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên Ban Quản Trị Hàng tiêu dùng Mỹ.
Trách nhiệm và quyền lợi của Hàng tiêu dùng Mỹ
Trong trường hợp có những phát sinh ngoài ý muốn hoặc các trường hợp bất khả kháng, Hàng tiêu dùng Mỹ sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác quảng bá sản phẩm tại trang web hangtieudungmy.com.vn mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty TNHH Hàng tiêu dùng Bắc Mỹ. Các thỏa thuận và quy định trong Điều khoản sử dụng có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào nhưng sẽ được Ban Quản Trị thông báo cụ thể trên trang web Hàng tiêu dùng Mỹ.